Info en aanmeldingsformulier Yachad

Geplaatst op Sep 20 2013
Nieuws >> Hoofdpagina

GKV heeft (n)iets met Israël ?!

Op vrijdag 4 oktober organiseert Yachad in samenwerking met de Theologische Universiteit (Broederweg) Kampen een studiedag over de relatie tussen de GKV en het Joodse volk. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van de Theologische Universiteit in Kampen en begint om 15.30 uur. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden als deelnemer.

Yachad is de organisatie in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) die zich inzet voor de ondersteuning van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Daarbij zijn er twee werkrichtingen: er worden contacten onderhouden met Christusbelijdende Joden en gemeentes inIsraël en enkele concrete lokale evangelisatieprojecten in dat land gefinancierd; en tegelijk wordt geprobeerd in de GKV de liefde voor het Joodse volk levend te houden en te stimuleren. 

Het Israëlwerk is in de GKV, anders dan bijvoorbeeld de zending all over the world voornamelijk overgelaten aan particulier initiatief (voorheen Stevaj). Een zekere vorm van kerkelijke inbedding ontstond toen in 1996 de GKV te Ommen door de Generale Synode werd aangewezen om contacten te onderhouden met de Bat Tsiongemeente te Jeruzalem. Later is dit de GKV Ommen-West geworden, die nu het contact onderhoudt met de Kolba'midbargemeente te Jeruzalem. Toch blijft het Israëlwerk beperkt van omvang, en lijkt het de verantwoordelijkheid van slechts een klein deel van de kerken. 

Yachad heeft daar een andere visie op. Inderdaad is het werk in Israël andersoortig dan in 
willekeurig welk ander land ter wereld. Maar dat is omdat Israël het volk van Gods keuze is, het volk waaruit de Messias Jezus Christus is geboren. Christenen in Nederland zijn, als gelovigen uit de volkeren, op bijzondere wijze verbonden met het Joodse volk. Zij zijn geënd op de edele olijf (Romeinen 11). En de apostelen die gehoor gaven aan de zendingsopdracht van onze Heer,brachten het evangelie zodoende allereerst aan de Joden.

Dat besef wil Yachad graag weer volop terughalen binnen de GKV, waardoor de evangelieverkondiging in Israël liefdeswerk wordt van onze kerken samen en niet slechts de taak van een plaatselijke kerk. Binnen de Christelijke Gereformeerde kerken, waarmee de GKV nauw contact heeft en veelvuldig samenwerkt, fungeren daartoe landelijke deputaten die ook participeren in het Centrum Voor Israëlstudies (CIS). Yachad zou een dergelijke organisatievorm ook graag zien voor de GKV. Om de bezinning hierover een impuls te geven organiseert Yachad nu in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg), op vrijdagmiddag/avond 4 oktober 2013 een studieconferentie. Meerdere sprekers hopen vanuit verschillende achtergrond hun bijdrage te leveren. Ook is er veel ruimte voor reactie en reflectie.

De studiebijeenkomst is openbaar voor iedere belangstellende. Yachad hoopt dat specifiek ookvanuit kerkenraden belangstelling wordt getoond.

Gegevens:

Datum: vrijdag 4 oktober 2013, van 15.30 uur t/m 21.00 uur

Locatie: Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15

Organisatie: Yachad, m.m.v. TUK

Bijdrage deelnemers: 10,- Euro pp. t.b.v. maaltijd

Aanmelden: U kunt hier het Aanmeldingsformulier downloaden. Vervolgens invullen en via e-mail
(info@yachad.nl) of post (Yachad, Dotterbloem 6, 8043 NA ZWOLLE) aan ons retourneren. Daarbij
vragen we u de bijdrage 10,- Euro over te maken op IBAN NL34RABO0348999623 t.n.v. Yachad o.v.v.
'Studiedag'. Voor meer informatie over Yachad: zie de website www.yachad.nl


Programma:
15.30 uur Opening door Jan Haveman, voorzitter Yachad.


De Gereformeerde kerken en Israël tot 1944.
door dr Gert van Klinken, docent kerkgeschiedenis PTHU.

Reflectie.

De GKV en Israël – de moeizame verhouding tot nu toe.
door ds Joop Krijtenburg, bestuurslid Yachad en bestuurslid Stichting SteunMessiasbelijdende Joden.

Reflectie.

Korte pauze.

Kinderen van Abraham – over Joden en Palestijnen.
door drs Aad Kamsteeg, journalist, lid van de RvTA Yachad.

Reflectie

Bijbelstudie n.a.v. Romeinen 11.
door dr. Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament TUK.

18. 00 uur Pauze, waarin een (Joodse) buffetmaaltijd wordt geserveerd.

19.30 uur De CGK en Israël.
door drs. Kees van den Boogert, deputaat Kerk&Israel van de CGK.

Reflectie

Waarom Israël (niet) bijzonder is.
door ds. Aalt Visser, voorzitter CIS.

Reflectie

20.45 uur Afsluiting door Henk Hoksbergen, voorzitter RvTA Yachad.

(Bovenstaande informatie is ook als PDF beschikbaar)

 

 

Terug